Qui som

L’Associació Agrària La Garriga va néixer el dia 11 d’abril del 2012 i regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril.

Els fins de l’Associació són:

 • Afavorir el desenvolupament técnic, econòmic i social del sector agrari (agrícola, ramader i forestal)
 • La millora de les condicions de vida en el medi rural
 • La preservació i conservació del medi ambient i de l’entorn natural
 • El progrés econòmic, social i cultural dels professionals de les activitats agràries i dels habitants del medi rural

Per aconseguir les seves finalitats, l’Associació realitza les activitats següents:

 • La organització o participació en tota mena d’activitats que serveixin per assolir els fins esmentats a l’article anterior i particularment conferències, demostracions, cursos, seminaris, simposis i congresos, fires, viatges, etc.
 • Realització d’activitats de formació, de forma directa o en col.laboració amb tercers
 • Realització d’actuacions de promoció de les produccions i ofertes dels agricultors, ramaders i forestals del municipi
 • La convocatòria de concursos i premis
 • Sostenir mitjans de comunicació propia o col.laborar amb els de tercers contribuint al seu sosteniment o participant a la seva gestió. Realitzar una tasca editorial sobre qualsevol mena de suport
 • Contribuir a l’estructuració del sector agrari en tots els seus àmbits, mitjançant el suport a la creació de tot tipus d’organitzacions en les que els agricultors siguin els membres i els destinataris principals de les seves actuacions. També es podrà contribuir al sosteniment i manteniment de les associacions o entitats existents
 • Afavorir, mitjançant qualsevol sistema, l’accès dels agricultors als instruments de previsió social, de crèdit, d’assegurances i de cooperació
 • Realitzar qualsevol altre tipus d’actuació, no inclosa en els apartats anteriors, que permeti assolir alguna de les finalitats de l’article anterior